TUNNEL COMPLEXES NOISE SOLUTION

Eliminace hlukových zátěží v obytných oblastech při vyústění městských tunelů.

V souvislosti s celkovým rozmachem automobilové dopravy dochází i k významnému zvyšování hlukové zátěže v obydlených oblastech nacházejících se v těsné blízkosti liniových dopravních staveb.

Hluk je považován za jev, který při dlouhodobém nadlimitním působením nepříznivě ovlivňuje psychiku a zdraví lidí a proto jsou v platné legislativě stanoveny maximální hlukové limity, které je třeba v rámci projekce zájmového území prostřednictvím hlukové studie teoreticky prokázat a v rámci realizaci ověřit měřením.

Jednou ze zdrojů hluků při řešení hlukové studie zájmového území u liniových staveb je i problematika řešení hluku vyzařující z tunelových komplexů a jejich vliv na přímou okolní bytovou zástavbu.

V současné době je tato hluková složka opomíjena, a proto je cílem tohoto projektu zmapovat šíření a chování hluku v a v blízkém okolí tunelu, specifikovat jakým způsobem může být tento hluk stanoven včetně návrhů úprav vedoucích ke snížení vyzařovaného hluku.

Na projektu spolupracujeme společně se společnostmi:

SMP CZ, a.s.

Inženýrská akademie České republiky, z.s.