Transparentní protihlukové bariéry

Většina používaných protihlukových bariér je netransparentní, což omezuje rozhled řidičů. Ty transparentní hluk pouze odrážejí. Nová bariéra je transparentní a dokáže pohlcovat zvuk.

S neustálým nárůstem automobilové dopravy jsou komunikace výrazným zdrojem hluku, což má negativní dopad na životní prostředí, zdraví a psychiku obyvatel. Kritériem pro úroveň tohoto negativního vlivu jsou legislativně stanovené hlukové limity.

V mnoha případech dochází v projektové přípravě k překračování těchto limitů, a je proto nutné jejich splnění zajistit protihlukovými úpravami. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je instalace protihlukové bariéry.

Z akustického hlediska jsou hlavními parametry při návrhu protihlukových bariér činitel zvukové pohltivosti DLα (omezení vzniku nežádoucích odrazů hluku od bariéry) a činitel zvukové neprůzvučnosti DL(zamezení pronikání hluku skrz protihlukovou bariéru).

V dnešní době existuje velké množství protihlukových bariér, od betonových, hliníkových, z plastových hmot až po přírodní formu reprezentovanou protihlukovými hliněnými valy. Většina protihlukových bariér je netransparentní, takže neumožňují výhled do okolní krajiny. V případě transparentní formy protihlukové bariéry dosud existuje pouze varianta odrazivá.

Cílem tohoto projektu proto bylo vytvořit protihlukovou bariéru, která bude nejenom transparentní, ale zároveň i zvukově pohltivá, čehož bylo docíleno její speciální skladbou.

 

BARIÉRA získala mezinárodní ocenění VINCI INNOVATION AWARDS 2015.

Na projektu spolupracujeme se společností SMP CZ a.s.